Помощ HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Ръководство за потребителя

background image

© 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Информацията, съдържаща се тук,
подлежи на промяна без
предизвестие.
Забранява се възпроизвеждане,
адаптиране или превод без
предварително писмено
разрешение, освен по начин,
разрешен в законите за авторско
право

Adobe и логото на Acrobat са
регистрирани търговски марки или
търговски марки на Adobe Systems
Incorporated в САЩ и/или други
страни.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® и Windows
2000® са търговски марки на
Microsoft Corporation, регистрирани
в САЩ.
Intel® и Pentium® са регистрирани
търговски марки на Intel Corporation.
Energy Star® и Energy Star logo® са
запазени марки на САЩ в United
States Environmental Protection
Agency.
Номер на публикация:

Q3461-90227

Second edition

Забележка

Единствените гаранции за
HP продукти и услуги са изложени в
изричните гаранционни условия,
придружаващи тези продукти и
услуги. Нищо от съдържащото се
тук не трябва да се схваща като
допълнителна гаранция. HP не
носи отговорност за технически или
редакторски грешки или пропуски,
съдържащи се в настоящото.
Hewlett-Packard Company не носи
отговорност за случайни или
закономерни щети във връзка с,
или възникнали поради доставката,
работата или използването на този
документ и програмния материал,
който се описва в него.
Забележка:Информация за
нормативната уредба може да се
намери в глава "Техническа
информация" на това ръководство.

На много места не се позволява от
закона да се правят копия от
елементите, посочени по-долу. При
съмнение първо се допитайте до
представител на закона.

Държавни книжа или
документи:

Паспорти

Имиграционни документи

Документи за определен
вид услуги

Идентификационни
значки, карти или знаци

Държавни печати:
Пощенски марки и печати
Печати за храни

Чекове или трати, теглени
срещу държавни органи

Хартиена валута, пътнически
чекове или платежни
нареждания

Депозитни сертификати

Материали, защитени с
авторско право

информация за
безопасността

Предупреждение

За да

се предотврати риск от
пожар или електрически
удар, не излагайте този
продукт на дъжд или влага
от какъвто и да било вид.

Когато използвате този продукт,
винаги спазвайте основните мерки
за безопасност, за да намалите
риска от нараняване от пожар или
електрически удар.

Предупреждение

Възможен риск от токов
удар

1

Прочетете и разберете всички
инструкции в постера за
инсталиране.

2

За свързване на устройството
към електрозахранването
използвайте само заземен
електрически контакт. Ако не
знаете дали контактът е
заземен, се допитайте до
квалифициран електротехник.

3

Спазвайте всички
предупреждения и указания,
означени върху продукта.

4

Преди почистване
изключвайте този продукт от
контакта на мрежата.

5

Не инсталирайте и не
използвайте този продукт в
близост до вода или когато
сте мокри.

6

Инсталирайте продукта
надеждно върху стабилна
повърхност.

7

Инсталирайте продукта на
защитено място, на което
никой не може да настъпи или
да се спъне в захранващия
кабел, и такова, на което
захранващият кабел няма да
бъде повреден.

8

Ако продуктът не работи
нормално вж. онлайн
помощта за отстраняване на
неизправности.

9

Вътре няма части, които
могат да се сервизират от
оператора. За сервиз се
обръщайте към
квалифициран сервизен
техник.

10

Да се използва на добре
проветриво място.

Предупреждение

При

отпадане на мрежовото
електрозахранване това
оборудване ще бъде
неработоспособно.