HP Officejet 7310 hjælp

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Brugervejledning

background image

HP Officejet 73007400 series all-in-one

Brugervejledning

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Oplysningerne i dette dokument kan
ændres uden varsel.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse er ikke tilladt uden
forudgående skriftlig tilladelse,
undtagen hvis det er tilladt ifølge
loven om ophavsret.

Adobe- og Acrobat-logoerne er enten
registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Adobe
Systems Incorporated i USA og/eller
andre lande.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® og Windows
2000® er amerikansk registrerede
varemærker tilhørende Microsoft
Corporation.
Intel® og Pentium® er registrerede
varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Energy Star® og Energy Star®-logoet
er amerikansk registrerede
varemærker tilhørende United States
Environmental Protection Agency.
Publikationsnummer:

Q3461-90177

Second edition

Bemærk

De eneste garantier for HP's
produkter og tjenester gives i
erklæringen om udtrykkelig garanti,
der følger med de pågældende
produkter og tjenester. Intet heri skal
opfattes som udgørende en ekstra
garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl
eller udeladelser heri.
Hewlett-Packard Company er ikke
ansvarlig for indirekte eller afledt
skade i forbindelse med eller som
følge af udformningen, ydelsen eller
anvendelsen af dette dokument og
det programmateriale, som det
beskriver.
Bemærk!Lovpligtige oplysninger
findes i kapitlet om tekniske
oplysninger i denne vejledning.

Mange steder er det ikke lovligt at
kopiere følgende enheder. I tilfælde af
tvivl kontakt først en juridisk rådgiver.

Officielle papirer og dokumenter:

Pas

Immigrationsdokumenter

Udvalgte
militærdokumenter

Id-badges, kort eller
distinktioner

Statslige stempler:
Poststempler
Indkøbskuponer

Check eller bankanvisning fra
statslige institutioner

Papirvaluta, rejsechecks eller
pengeanvisninger

Indskudsbevis

Arbejde beskyttet af ophavsret

Sikkerhedsoplysninger

Advarsel!

Udsæt ikke

produktet for regn eller
andre former for fugt, da
dette kan forårsage brand
eller elektrisk stød.

Følg altid grundlæggende
retningslinjer for sikkerhed ved brug
af dette produkt for at mindske
risikoen for skader som følge af brand
eller elektrisk stød.

Advarsel!

Potentiel fare

for elektrisk stød

1

Læs og forstå alle instruktioner
på installationsplakaten.

2

Brug kun en jordforbundet
stikkontakt, når enheden
forbindes til en strømkilde.
Spørg en kvalificeret elektriker,
hvis du ikke ved, om
stikkontakten er jordforbundet.

3

Læs alle advarsler og
instruktioner på produktet.

4

Fjern dette produkt fra
stikkontakten før rengøring.

5

Installer ikke eller brug ikke
dette produkt i nærheden af
vand, eller når du er våd.

6

Installer produktet på en fast,
stabil overflade.

7

Installer produktet et beskyttet
sted, hvor ingen kan træde på
eller falde over strømkablet, og
hvor strømkablet ikke
beskadiges.

8

Se fejlfinding i online hjælpen,
hvis produktet ikke fungerer
normalt.

9

Der er ingen dele inde i
produktet, som du selv kan
servicere. Serviceeftersyn skal

foretages af fagligt kvalificeret
personale.

10

Brug produktet i et lokale med
god udluftning.

Advarsel!

Dette udstyr

fungerer ikke i tilfælde af
strømsvigt.