Βοήθεια HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

  

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Οδηγός χρήσης

background image

© Πνευµατικά δικαιώµατα 2004
Hewlett-Packard Development
Company, L.P.
Οι πληροφορίες που περιέχονται στο
παρόν µπορούν να αλλάξουν χωρίς
ειδοποίηση.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η
προσαρµογή ή η µετάφραση χωρίς
πρότερη γραπτή έγκριση, εκτός εάν
επιτρέπεται σύµφωνα µε τους νόµους
περί πνευµατικών δικαιωµάτων.

Η ονοµασία Adobe και το λογότυπο
Acrobat είναι εµπορικά σήµατα
κατατεθέντα ή εµπορικά σήµατα της
Adobe Systems Incorporated στις
ΗΠΑ ή/και σε άλλες χώρες.
Τα Windows®, Windows NT®,
Windows Me®, Windows XP® και
Windows 2000® είναι εµπορικά
σήµατα κατατεθέντα της Microsoft
Corporation στις ΗΠΑ.
Τα σήµατα Intel® και Pentium® είναι
εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της
Intel Corporation.
Η ονοµασία Energy Star® και το
λογότυπο Energy Star® είναι σήµατα
κατατεθέντα του Οργανισµού
Προστασίας Περιβάλλοντος στις
Ηνωµένες Πολιτείες.
Αριθµός έκδοσης:

Q3461-90180

Second edition

Ειδοποίηση

Οι µόνες εγγυήσεις για τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες HP ορίζονται στις
ρητές δηλώσεις εγγύησης που
συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και
αυτές τις υπηρεσίες. Τίποτα στο
παρόν δεν πρέπει να εκληφθεί ότι
αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δε
φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά ή
συντακτικά σφάλµατα ή παραλείψεις
στο παρόν.
Η Hewlett-Packard Company δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν απρόβλεπτες
ή επακόλουθες ζηµιές σε σχέση µε
την προµήθεια, την εκτέλεση ή τη
χρήση αυτού του εγγράφου και του
υλικού προγραµµάτων που
περιγράφει.
Σηµείωση: Πληροφορίες σχετικά µε
τους κανονισµούς µπορείτε να βρείτε
στο κεφάλαιο των τεχνικών
πληροφοριών του παρόντος οδηγού.

Σε πολλές χώρες, η δηµιουργία
αντιγράφων των παρακάτω
αντικειµένων θεωρείται παράνοµη.
Εάν δεν είστε σίγουροι για κάτι,
ρωτήστε έναν νοµικό αντιπρόσωπο.

∆ηµόσια χαρτιά ή έγγραφα:

∆ιαβατήρια

Έγγραφα µετανάστευσης

Έγγραφα στρατολογίας

Αναγνωριστικά σήµατα,
κάρτες ή εµβλήµατα

Ένσηµα:
Γραµµατόσηµα
Κουπόνια φαγητού

Επιταγές ή διαταγές πληρωµής
δηµόσιων υπηρεσιών

Χαρτονοµίσµατα, ταξιδιωτικές
επιταγές ή εντολές πληρωµής

Πιστοποιητικά κατάθεσης

Έργα µε κατοχυρωµένα
πνευµατικά δικαιώµατα

Πληροφορίες ασφαλείας

Προειδοποίηση

Για να

αποφύγετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, µην
εκθέτετε το προϊόν σε βροχή
ή υγρασία.

Ακολουθείτε πάντα τα βασικά
προληπτικά µέτρα ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε το προϊόν, ώστε να
µειώσετε τον κίνδυνο τραυµατισµού
από φωτιά ή ηλεκτροπληξία.

Προειδοποίηση

Πιθανός

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

1

∆ιαβάστε και κατανοήστε όλες
τις οδηγίες που βρίσκονται στην
αφίσα εγκατάστασης.

2

Να χρησιµοποιείτε µόνο καλά
γειωµένη πρίζα όταν συνδέετε
τη συσκευή στην πηγή
ενέργειας. Σε περίπτωση που
δεν γνωρίζετε εάν η πρίζα είναι
γειωµένη, ρωτήστε έναν
ειδικευµένο ηλεκτρολόγο.

3

Να λαµβάνετε υπόψη τις
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες
που συνοδεύουν το προϊόν.

4

Αποσυνδέετε το προϊόν από την
πρίζα πριν τον καθαρισµό.

5

Μην εγκαθιστάτε και µην
χρησιµοποιείτε το προϊόν κοντά
σε νερό ή όταν είστε βρεγµένοι.

6

Εγκαταστήστε το προϊόν µε
ασφάλεια σε µια σταθερή
επιφάνεια.

7

Εγκαταστήστε το προϊόν σε µια
προστατευµένη τοποθεσία,
όπου δεν υπάρχει περίπτωση
να το πατήσει κανείς ή να
σκοντάψει πάνω του και σε
τοποθεσία όπου το καλώδιο δεν
θα υποστεί ζηµιά.

8

Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί
σωστά, ανατρέξτε στην online
βοήθεια αντιµετώπισης
προβληµάτων.

9

Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν
εξαρτήµατα που µπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη.
Αναθέτετε την επισκευή σε
ειδικευµένο προσωπικό
υποστήριξης.

10

Χρησιµοποιείτε το προϊόν σε
χώρο που αερίζεται καλά.

Προειδοποίηση

Αυτός ο

εξοπλισµός δεν λειτουργεί
όταν δεν υπάρχει κεντρική
τροφοδοσία ρεύµατος.