Abi HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Kasutusjuhend

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Kasutusjuhend

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Siin sisalduvat informatsiooni
võidakse ilma ette teatamata muuta.
Paljundamine, kohandamine ja
tõlkimine on ilma eelneva kirjaliku
loata keelatud, välja arvatud
autoriõiguse seadustes lubatud
juhtudel.

Adobe ja Acrobat logo on Adobe
Systems Incorporatedi registreeritud
kaubamärgid või kaubamärgid USA-s
ja/või teistes riikides.
Windows®, Windows NT®, Windows
ME®, Windows XP® ja Windows
2000® on -Microsoft Corporationi
USA-s registreeritud kaubamärgid.
Intel® ja Pentium® on Intel
Corporationi registreeritud
kaubamärgid.
Energy Star® ja Energy Star logo®
on United States Environmental
Protection Agency USA-s
registreeritud kaubamärgid.
Trükise number:

Q3461-90178

Second edition

Märkus

Ainsad HP toodetele ja teenustele
kehtivad garantiid on toodud nende
toodete ja teenustega kaasas
olevates garantiikirjades. Midagi
siintoodut ei saa võtta kui
lisagarantiid. HP ei vastuta siin
esineda võivate tehniliste või
toimetuslike vigade lünkade eest.
Hewlett-Packard ei vastuta juhuslike
või põhjuslike kahjude eest, mis on
seotud käesoleva dokumendi või
selles kirjeldatud programmimaterjali
sisu, omaduste või kasutamisega.
Märkus:Regulatiivset informatsiooni
võite leida selle käsiraamatu peatükis
Tehniline informatsioon.

Mitmetes kohtades on ebaseaduslik
teha koopiaid järgnevatest esemetest.
Kahtluse korral otsige eelnevalt
juriidilist abi.

Riiklikud paberid või
dokumendid:

Passid

Immigratsioonidokumendid

Valimiste paberid

Identifitseerimismärgid,
kaardid või ametitunnused

Riiklikud margid:
Postmargid
Toidumargid

Riiklike agentuuride tšekid või
vekslid

Paberraha, reisitšekid või
maksekäsundid

Tagatiskirjad

Autoriõigusega kaitstud teosed

turvainformatsioon

Ettevaatust!

Tule- ja

elektrilöögiohu vältimiseks
ärge jätke seda toodet
vihma või muu niiskuse kätte.

Tule või elektrilöögi läbi vigastada
saamise vältimiseks järgige seda
toodet kasutades alati peamisi
ettevaatusabinõusid.

Ettevaatust!

Võimaliku

elektrilöögi oht

1

Lugege ja tehke endale selgeks
kõik juhendid häälestusplakatil.

2

Seadet vooluallikaga
ühendades kasutage ainult
maandatud pistikupesa. Kui te
ei tea, kas pistikupesa on
maandatud, kontrollige seda
koos kvalifitseeritud elektrikuga.

3

Järgige kõiki tootel märgitud
hoiatusi ja instruktsioone.

4

Enne puhastamist tõmmake see
toode pistikupesast välja.

5

Ärge paigaldage või kasutage
seda toodet vee lähedal või
märjana.

6

Paigutage toode kindlalt
stabiilsele pinnale.

7

Paigaldage toode kaitstud
kohta, kus keegi ei saa astuda
või komistada juhtmele ja kus
juhe ei saa viga.

8

Kui toode korralikult ei tööta,
vaadake Veaotsingu onlain-abi.

9

Ei sisalda kasutaja poolt
hooldatavaid osi. Hooldamiseks
pöörduge kvalifitseeritud
hoolduspersonali poole.

10

Kasutage hästiventileeritud
kohas.

Ettevaatust!

Kui

elektrivool katkeb, ei saa
seda seadet kasutada.