עזרה HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

ךירדמ

שמתשמל

background image

©

2004

Copyright Hewlett-Packard

Development Company, LP

עדימה

ןלהל

יושע

תונתשהל

אלל

העדוה

.

ןיא

לפכשל

,

םיאתהל

וא

םגרתל

אלב

לבקל

תושר

שארמ

בתכב

,

אלא

יפכ

םיריתמש

תאז

יקוח

תויוכז

םירצויה

.

םילמסה

לש

Adobe

ו

-

Acrobat

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

וא

םינמיס

םיירחסמ

לש

Adobe Systems Incorporated

תוצראב

תירבה

ו

/

וא

תונידמב

/

םירוזא

םירחא

.

Windows®, Windows NT®, Windows

ME®, Windows XP

®

ו

-

Windows

2000

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

הראב

"

ב

לש

Microsoft Corporation

.

Intel

®

ו

-

Pentium

®

םה

םינמיס

םיירחסמ

םימושר

לש

Intel Corporation

.

®

Energy Star

ו

-

®

Energy Star logo

םה

םינמיס

םימושר

תוצראב

תירבה

לש

תונכוסה

תנגהל

תוכיא

הביבסה

לש

תוצרא

תירבה

.

רפסמ

םוסרפ

:

Q3461-90193

הרודהמ

הנושאר

:

ילוי

2004

העדוה

תוירחאה

הדיחיה

תרדגומה

רובע

םירצומ

םיתורישו

לש

HP

הלולכ

תורהצהב

תוירחאה

תושרופמה

,

תוולמה

םירצומ

םיתורישו

גוסמ

הז

.

ןיא

קיסהל

ןמ

טרופמה

ןלהל

וליאכ

הבחרוה

תוירחאה

.

HP

אל

היהת

תיארחא

תואיגשל

תוינכט

,

תואיגש

הכירע

וא

תוטמשה

ךמסמב

הז

.

תרבח

Hewlett Packard

הניא

תיארחא

לכל

קזנ

ףיקע

וא

יתאצות

רושקה

וא

עבונה

הקפסאהמ

,

םיעוציבה

,

וא

שומישה

ךמסמב

הז

םושייבו

ראותמה

וב

.

הרעה

:

ןתינ

אוצמל

עדימ

רבדב

הדימע

תונקתב

תרגסמב

קרפ

עדימה

ינכטה

לולכה

ךירדמב

הז

.

תומוקמב

םיבר

,

תקתעה

םיטירפה

םיאבה

הניא

תיקוח

.

םא

םייק

קפס

,

שי

ררבל

תאז

הליחת

םע

גיצנ

יטפשמ

.

תוריינ

וא

םיכמסמ

םייתלשממ

:

םינוכרד

יכמסמ

הריגה

יכמסמ

סויג

יגת

יוהיז

,

םיסיטרכ

וא

םילמס

םילוב

םייתלשממ

:

ילוב

ראוד

ישולת

ןוזמ

תואחמה

וא

תוארוה

הכישמ

תויאקנב

לש

תויונכוס

תויתלשממ

תורטש

ףסכ

,

תואחמה

םיעסונ

וא

תואחמה

ףסכ

תודועת

ןודקיפ

תודובע

תונגומ

לע

ידי

תויוכז

םירצוי

עדימ

תוחיטב

הרהזא

תעינמל

הפירש

וא

תנכס

תולמשחתה

,

ןיא

ףושחל

רצומ

הז

םשגל

וא

יגוסל

תוחל

םהשלכ

.

ידכ

תיחפהל

תא

תנכס

העיגפה

האצותכ

הפירשמ

וא

תולמשחתה

תעב

שומיש

רצומב

הז

,

לעפ

םאתהב

תוארוהל

הרהזאה

תויסיסבה

יאשונב

תוחיטב

.

הרהזא

תנכס

תולמשחתה

1

ארק

ןבהו

תא

לכ

תוארוהה

תועיפומש

רטסופב

הנקתהה

.

2

שמתשה

עקשב

למשח

םע

הקראה

דבלב

תעב

רוביח

ןקתהה

רוקמל

חתמ

.

הרקמב

ךניאש

חוטב

םא

עקשה

קראומ

,

הנפ

יאלמשחל

ךמסומ

.

3

אלמ

רחא

לכ

תורהזאה

תוארוההו

תומושרה

לע

רצומ

הז

.

4

קתנ

רצומ

הז

למשחהמ

ינפל

יוקינ

.

5

לא

ןיקתת

לאו

שמתשת

רצומב

הז

ךומס

םימל

,

וא

רשאכ

התא

בוטר

.

6

ןקתה

תא

רצומה

לע

חטשמ

ביצי

.

7

ןקתה

תא

רצומה

םוקימב

ןגומ

ובש

ןיא

הנכס

והשימש

ךורדי

לע

לבכה

,

וא

לקתי

וב

,

ובשו

לבכה

אל

קזניי

.

8

םא

רצומה

וניא

לעופ

יוארכ

,

ןייע

ב

-

Troubleshooting

)

ןורתפ

תויעב

(

הרזעב

תנווקמה

.

9

ךותב

רישכמה

םנשי

םיקלח

םניאש

םידעוימ

ולופיטל

לש

שמתשמה

.

תורישל

,

הנפ

ידבועל

תוריש

םיכמסומ

.

10

שמתשה

רצומב

רוזאב

ררוואמ

בטיה

.

הרהזא

רישכמה

אל

לעפי

הרקמב

לש

תקספה

למשח

.

background image

ןכות

םיניינע

1

HP all-in-one

הריקס

תיללכ

.... .... ....... ... .... ... .... ... .... ... .... .... ... .... ... ....... .... ....... ... .... ....

2

2

רותיא

עדימ

ףסונ

. . . . . ... . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . . .. .. . . .. . . . . ... . . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . . .. .. . . . .. . . . ... . . . . . .. .. . . ..

16

3

עדימ

תודוא