HP Officejet 7310 Žinynas

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Vartotojo vadovas

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Vartotojo vadovas

background image

© Hewlett-Packard Development
Company, L.P., 2004.
Informacija, esanti šiame dokumente,
negali būti keičiama be bendrovės
sutikimo.
Bet kokią šio dokumento dalį
kopijuoti, atkurti ar versti į kitą kalbą
be išankstinio raštiško bendrovės
Hewlett-Packard sutikimo draudžiama.

Adobe ir Acrobat logotipai yra Adobe
Systems Incorporated prekių ženklai
arba registruotieji prekių ženklai
Jungtinėse Valstijose ir/ar kitose
šalyse.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® ir Windows
2000® yra JAV registruoti Microsoft
Corporation prekių ženklai.
Intel® ir Pentium® yra bendrovės
Intel Corporation registruotieji prekių
ženklai.
Energy Star® ir Energy Star
logotipas® yra JAV registruotieji
United States Environmental
Protection Agency prekių ženklai.
Leidimo numeris:

Q3461-90182

Second edition

Pastabos

Šioje dokumentacijoje pateikta
informacija gali būti keičiama be
įspėjimo ir neturi būti laikoma jokiu
bendrovės Hewlett-Packard
įsipareigojimu. Jokie teiginiai šiame
leidinyje neturėtų būti suprantami kaip
papildoma garantija. HP neatsako už
technines ar redakcines klaidas šiame
leidinyje.
Hewlett-Packard Company neatsako
už atsitiktinius ar dėsningus
nuostolius, susijusius arba
susidariusius dėl šio dokumento ir
jame aprašomos programinės
medžiagos pateikimo, veikimo ar
panaudojimo.
Pastaba: Reglamentinė informacija
pateikiama šio vadovo techninės
informacijos skyriuje.

Daugelyje vietovių įstatymai draudžia
kopijuoti toliau išvardytus dalykus. Jei
abejojate, iš pradžių pasiteiraukite
vietos teisininkų.

Vyriausybiniai popieriai arba
dokumentai:

Pasai

Imigraciniai dokumentai

Kai kurių tarnybų
dokumentai

Atpažinimo ženklai,
kortelės, ordinai

Vyriausybiniai ženkleliai:
Pašto ženklai
Maisto kortelės

Vyriausybinių agentūrų čekiai ir
vekseliai

Popieriniai pinigai, kelionės
čekiai ir piniginiai pavedimai

Indėlių pažymėjimai

Autorių teisėmis saugomi darbai

Saugos informacija

Perspėjimas

Norėdami

išvengti gaisro arba elektros
smūgio pavojaus, saugokite
šį gaminį nuo lietaus ir
drėgmės.

Kai naudojatės šiuo gaminiu, visada
imkitės elementarių atsargumo
priemonių, kad išvengtumėte galimo
sužeidimo kilus gaisrui ar įvykus
elektros smūgiui.

Perspėjimas

Galimas

elektros smūgio pavojus

1

Perskaitykite ir supraskite visus
nurodymus, pateiktus
parengimo darbui plakate.

2

Prietaisą į maitinimo tinklą
junkite tik per įžemintą elektros
lizdą. Jei nežinote, ar elektros
lizdas įžemintas, pasiteiraukite
kvalifikuoto elektriko.

3

Laikykitės visų perspėjimų ir
nurodymų, esančių ant gaminio.

4

Prieš valydami šį gaminį,
atjunkite jį nuo elektros lizdo.

5

Nestatykite ir nenaudokite šio
gaminio prie vandens arba kai
esate sušlapę.

6

Tinkamai pastatykite gaminį ant
tvirto paviršiaus.

7

Pastatykite gaminį saugioje
vietoje, kad niekas negalėtų
užlipti ant maitinimo laido ar už
jo užkliūti ir kad maitinimo laidas
nebūtų pažeistas.

8

Jei gaminys neveikia, žr. skyrelį
internete Troubleshooting
(Trikčių diagnostika).

9

Viduje nėra dalių, kurių techninį
aptarnavimą galėtų atlikti

vartotojas. Paveskite techninę
priežiūrą kvalifikuotam
techninės priežiūros personalui.

10

Naudokite gerai vėdinamoje
patalpoje.

Perspėjimas

Ši įranga

neveikia, jei nėra maitinimo
šaltinio.