HP Officejet 7310 Hjelp

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Brukerhåndbok

background image

Hjelp for HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Brukerhåndbok

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informasjonen i dette materialet kan
endres uten varsel.
Reproduksjon, tilpasning eller
oversetting uten skriftlig tillatelse på
forhånd er forbudt, med unntak av det
som er tillatt ifølge opphavsrettslovene.

Adobe og Acrobat-logoen er enten
registrerte varemerker eller
varemerker for Adobe Systems
Incorporated i USA og/eller andre land.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® og Windows
2000® er USA-registrerte varemerker
for Microsoft Corporation.
Intel® og Pentium® er registrerte
varemerker som tilhører Intel
Corporation.
Energy Star® og Energy Star logo®
er registrerte varemerker i USA for
the United States Environmental
Protection Agency.
Utgivelsesnummer:

Q3461-90184

Second edition

Merk

Det finnes ingen annen garanti for HP-
produkter og tjenester enn den som
er uttrykkelig angitt i
garantierklæringen som følger med
slike produkter og tjenester. Ingen
deler i dette materialet skal fortolkes
som en ekstra garanti. HP skal ikke
holdes ansvarlig for tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser i
dette materialet.
Hewlett-Packard Company kan ikke
holdes ansvarlig for tilfeldige skader
eller følgeskader i forbindelse med
eller som resultat av utrustningen,
ytelsen eller bruken av dette
dokumentet og programmaterialet
som det beskriver.
Merk:Informasjon om forskrifter
finnes i delen Teknisk informasjon i
denne håndboken.

Mange steder er det ikke tillatt å ta
kopier av følgende dokumenter. Hvis
du er i tvil, bør du først spørre en jurist.

Offentlige dokumenter:

Pass

Immigrasjonspapirer

Vernepliktsbøker

Identifikasjonsskilt, -kort
eller -emblemer

Offentlige merker:
Frimerker
Matkuponger

Sjekker eller bankanvisninger
som belastes offentlige instanser

Pengesedler, reisesjekker eller
postanvisninger

Banksertifikater

Opphavsrettsbeskyttede verk

Sikkerhetsinformasjon

Advarsel

For å unngå

brann- eller støtskader må
du ikke utsette dette
produktet for regn eller noen
type fuktighet.

Følg alltid grunnleggende
sikkerhetsregler når du bruker dette
produktet, slik at du reduserer
risikoen for skader som skyldes brann
eller elektrisk støt.

Advarsel

Mulig fare for

elektrisk støt

1

Les og vær sikker på at du har
forstått all informasjonen i
installeringsoversikten.

2

Bruk bare et jordet elektrisk
uttak når du kobler enheten til
en strømkilde. Hvis du ikke vet
om uttaket er jordet, bør du
spørre en kvalifisert elektriker.

3

Observer alle advarsler og
anvisninger som produktet er
merket med.

4

Trekk stikkontakten til produktet
ut av vegguttaket før du rengjør
produktet.

5

Ikke installer eller bruk dette
produktet i nærheten av vann
eller når du er våt.

6

Installer produktet slik at det
står stødig på et stabilt underlag.

7

Installer produktet på et
beskyttet sted der ingen kan
tråkke på eller snuble over
ledningen, og der ledningen
ikke kan skades.

8

Hvis produktet ikke fungerer
normalt, bør du se under
Problemløsing i den
elektroniske hjelpen.

9

Ingen av delene inne i enheten
kan repareres av brukere.
Reparasjon bør bare foretas av
kvalifisert servicepersonell.

10

Sørg for god ventilasjon.

Advarsel

Dette utstyret

kan ikke brukes ved
strømbrudd.