Pomoc usługi HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Podręcznik użytkownika

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Informacje zawarte w tym
dokumencie mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Z wyjątkiem przypadków
przewidzianych prawem autorskim,
reprodukowanie, adaptacja bądź
tłumaczenie tego materiału bez
uprzedniej pisemnej zgody jest
zabronione.

Logo Adobe oraz Acrobat są
zarejestrowanymi znakami
towarowymi lub znakami towarowymi
Adobe Systems Incorporated w
Stanach Zjednoczonych oraz/lub
innych krajach.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® oraz Windows
2000® są zastrzeżonymi w USA
znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.
Intel® i Pentium® są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Intel
Corporation.
Energy Star® oraz logo Energy Star®
są są zastrzeżonymi w USA znakami
organizacji United States
Environmental Protection Agency.
Numer publikacji:

Q3461-90185

Second edition

Uwaga

Jedyne gwarancje obejmujące
produkty i usługi HP zostały dokładnie
opisane w dokumentach
gwarancyjnych dołączonych do tych
produktów i usług. Żadnej części
niniejszej publikacji nie należy
traktować jako dodatkowej gwarancji.
Firma HP nie ponosi
odpowiedzialności za błędy
techniczne lub redakcyjne oraz
pominięcia występujące w niniejszym
podręczniku.
Firma Hewlett-Packard Company nie
ponosi odpowiedzialności za szkody
przypadkowe lub następcze związane
z, lub powstałe w wyniku
rozprowadzania, rozpowszechniania
lub korzystania z niniejszego
dokumentu oraz opisanego w nim
produktu.
Uwaga:Uwaga: informacje prawne
można znaleźć w części poświęconej

informacjom technicznym niniejszego
podręcznika.

W wielu krajach niedozwolone jest
kopiowanie dokumentów
wymienionych poniżej. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z
prawnikiem.

Pisma oraz dokumenty
urzędowe:

Paszporty

Dokumenty imigracyjne

Zaświadczenia o służbie
wojskowej

Identyfikatory, karty lub
insygnia

Walory państwowe:
Znaczki pocztowe
Karty żywnościowe

Czeki lub weksle wystawione
przez agencje rządowe

Banknoty, czeki podróżne lub
przekazy pieniężne

Kwity depozytowe

Dzieła chronione prawem
autorskim

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Ostrzeżenie

Aby uniknąć

pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać
tego produktu na kontakt z
deszczem lub wilgocią.

Podczas korzystania z produktu
zawsze należy przestrzegać
podstawowych zasad bezpieczeństwa
w celu zmniejszenia ryzyka doznania
obrażeń na skutek działania ognia lub
porażenia elektrycznego.

Ostrzeżenie

Ryzyko

porażenia prądem

1

Należy przeczytać ze
zrozumieniem wszystkie
instrukcje znajdujące się na
plakacie instalacyjnym.

2

Podłączaj urządzenie wyłącznie
do uziemionego gniazda
elektrycznego. Jeśli nie wiesz,
czy gniazdo jest uziemione,
zapytaj wykwalifikowanego
elektryka.

3

Przestrzegaj wszystkich
ostrzeżeń i zaleceń
umieszczonych na produkcie.

4

Przed czyszczeniem odłącz
urządzenie od gniazda
sieciowego.

5

Nie umieszczaj produktu w
pobliżu wody ani nie korzystaj z
niego mokrymi rękoma, w
mokrej odzieży.

6

Umieść produkt na stabilnej
powierzchni.

7

Produkt należy ustawić w
bezpiecznym miejscu, aby
przewód zasilania nie był
narażony na uszkodzenie lub
nadepnięcie, oraz aby nikt się o
niego nie potknął.

8

Jeśli produkt nie działa
prawidłowo, zapoznaj się
pomocą ekranową dotyczącą
rozwiązywania problemów.

9

Wewnątrz urządzenia nie ma
żadnych części, które mogą być
naprawiane przez użytkownika.
Wykonywanie czynności
serwisowych należy zlecać
wykwalifikowanemu personelowi.

10

Korzystaj z urządzenia w
pomieszczeniu z dobrą
wentylacją.

Ostrzeżenie

W razie

awarii zasilania urządzenie
nie będzie działało.