Pomocník služby HP Officejet 7310

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Príručka používatea

background image

HP Officejet 7300/7400 series all-in-one

Príručka používateľa

background image

© Copyright 2004 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.
Nasledujúce informácie sa môžu bez
upozornenia zmeniť.
Reprodukovanie, prispôsobovanie
alebo preklad bez predchádzajúceho
písomného povolenia je zakázané
okrem výnimiek uvedených v
zákonoch na ochranu duševného
vlastníctva.

Logá Adobe a Acrobat sú buď
registrované obchodné značky alebo
obchodné značky spoločnosti Adobe
Systems Incorporated v Spojených
štátoch a v iných krajinách.
Windows®, Windows NT®, Windows
Me®, Windows XP® a Windows
2000® sú ochranné známky
spoločnosti Microsoft Corporation
registrované v USA.
Intel® a Pentium® sú registrované
ochranné známky spoločnosti Intel
Corporation.
Energy Star® a Energy Star logo® sú
známky spoločnosti United States
Environmental Protection Agency
registrované v USA.
Číslo publikácie:

Q3461-90187

Second edition

Poznámka

Jediné záruky pre produkty a služby
spoločnosti HP sú stanovené v
prehlásení výslovnej záruky, ktoré je
spojené s týmito produktmi alebo
službami. Žiadna časť textu
uvedeného v tomto dokumente sa
nedá interpretovať ako poskytnutie
dodatočnej záruky. Spoločnosť HP
nie je zodpovedná za technické alebo
vydavateľské chyby alebo chýbajúce
časti v tomto dokumente.
Spoločnosť Hewlett-Packard nie je
zodpovedná za náhodné alebo
následné škody, ktoré vzniknú v
súvislosti alebo na základe
poskytnutia, prevádzkovania alebo
používania tohto dokumentu a
programového vybavenia, ktoré
popisuje.
Poznámka: Informácie o súvisiacich
predpisoch sú uvedené v časti
technických informácií tejto príručky.

V mnohých krajinách je nezákonné
robiť kópie nasledujúcich
dokumentov. Ak máte pochybnosti,
poraďte sa najprv s právnikom:

úradné listiny alebo dokumenty:

pasy,

prisťahovalecké doklady,

doklady k povinnej
vojenskej službe,

identifikačné odznaky,
karty alebo odznaky
hodnosti,

úradné ceniny:
poštové známky,
potravinové lístky,

šeky alebo zmenky vládnych
agentúr,

bankovky, cestovné šeky alebo
peňažné príkazy,

vkladové certifikáty,

práce, chránené autorským
zákonom.

Informácie o bezpečnosti

Upozornenie

Aby sa

zabránilo riziku vzniku
požiaru alebo zásahu
elektrickým prúdom,
nevystavujte tento výrobok
dažďu ani vlhkosti.

Aby ste znížili riziko úrazu v dôsledku
požiaru alebo zásahu elektrickým
prúdom, dodržiavajte pri používaní
tohto výrobku vždy základné
bezpečnostné predpisy.

Upozornenie

Potenciálne

riziko zásahu elektrickým
prúdom

1

Prečítajte si a oboznámte sa so
všetkými pokynmi, ktoré sú
uvedené na inštalačnom letáku.

2

Pri pripojení na zdroj napájania
použite iba uzemnenú elektrickú
zásuvku. Ak neviete, či je
zásuvka uzemnená, dajte ju
skontrolovať kvalifikovanému
elektrikárovi.

3

Dodržiavajte všetky varovania a
pokyny, ktoré sú vyznačené na
výrobku.

4

Pred čistením odpojte výrobok z
elektrickej siete.

5

Neinštalujte tento výrobok ani
ho nepoužívajte v blízkosti vody
alebo keď ste mokrí.

6

Umiestnite výrobok bezpečne
na stabilný povrch.

7

Umiestnite výrobok na
chránenom mieste, kde sa
nebude stúpať ani zakopávať o
sieťový kábel a kde sa sieťový
kábel nepoškodí.

8

Ak výrobok nepracuje správne,
pozrite si online Pomocníka pri
riešení problémov.

9

Vnútri sa nenachádzajú žiadne
súčiastky, ktoré by mohla
opraviť obsluha. Servis zverte
kvalifikovanému personálu.

10

Výrobok používajte v dobre
vetranom priestore.

Upozornenie

Zariadenie

nebude fungovať v prípade
poruchy elektrickej siete.